Statut Fundacji Dorado z siedzibą w Warszawie

Ustanowiony w Żakowicach dnia 10-05-2018 r.,
nowy tekst jednolity po zmianach z dnia 31.12.2020 r.

§1

 1. Fundacja „DORADO” (zwana dalej Fundacją) działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6.04.1984 r. oraz postanowień niniejszego Statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Hachi Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej Fundatorem).
 3. Podstawą utworzenia Fundacji jest akt fundacyjny sporządzony w dniu 10-05-2018 r. przez notariusz Małgorzatę Rutkowską-Kabarę (rep. A Nr 1327/2018).
 4. Fundacja posiada osobowość prawną.
 5. Nazwa Fundacji brzmi: „DORADO”.
 6. Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy organ nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§2

 1. Fundacja została utworzona na czas nieoznaczony.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
 3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica, zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawem miejscowym.
 4. Fundacja współpracuje z krajowymi organizacjami o takich samych lub podobnych celach.
 5. Fundacja współpracuje z zagranicznymi oraz międzynarodowymi organizacjami o takich samych lub podobnych celach.

§3

 1. Celem Fundacji jest:
  1. szeroko pojęte działania na rzecz osób z niepełnosprawnością ruchową;
  2. wspieranie aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami;
  3. wspieranie w rozwoju i promocji startupów działających/pomagających na rzecz osópieranie w rozwoju i promocji startupów działających/pomagających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz częściowo wykluczonych społecznie i innych startupów z pierwiastkiem społecznym; startupów z pierwiastkiem społecznym;
  4. organizowanie konkursów, szkoleń, eventów, realizacja programów, projektów na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami;
  5. prowadzenie kampanii internetowych m.in. w social media na rzecz wspierania samej Fundacji, jak i promocji startupów działających/pomagających na rzecz osób niepełnosprawnych;
  6. współpraca z placówkami rządowymi, jak i firmami prywatnymi przy realizacji wszystkich wymienionych zadań Fundacji;
  7. wspieranie, promowanie i finansowanie portali internetowych zajmujących się w/w celami.
  8. pomoc społeczna.
 2. Fundacja realizuje swoje cele w sposób niedochodowy poprzez:
  1. współpracę z samorządem terytorialnym;
  2. organizację akcji społecznych propagujących założone cele Fundacji;
  3. współpracę z organizacjami i wydawnictwami;
  4. organizowanie szkoleń, konferencji, kursów;
  5. współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami w realizacji celów Fundacji;
  6. prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej w tym wydawanie broszur, ulotek, materiałów informacyjno - edukacyjnych;
  7. działalność reklamową w ramach kampanii społecznych;
  8. działalność badawczą, edukacyjną;
  9. prowadzenie kampanii realizujących cele statutowe Fundacji w mediach społecznościowych;
  10. współpracę ze szkołami publicznymi i niepublicznymi, instytucjami, klubami, fundacjami, stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji celów statutowych.
  11. udzielanie świadczeń pomocy społecznej na zasadach określonych w odpowiednim regulaminie.
 3. Do realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej.
 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Przychody pochodzące z tych działań w całości powiększają przychody Fundacji.

§4

Fundacja może, w zakresie realizowania swoich celów statutowych, ustanawiać certyfikaty, nagrody, odznaczenia, przyznawać wyróżnienia, tytuły honorowe oraz przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub akcji prowadzonych przez Fundację.

§5

 1. Majątek Fundacji stanowi wniesiony przez Fundatora fundusz założycielski w kwocie 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) oraz przychody i dochody, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania.
 2. Przychody Fundacji pochodzą z:
  1. darowizn;
  2. spadków;
  3. zapisów;
  4. dotacji, subwencji oraz grantów;
  5. ofiarności publicznej;
  6. zbiórek publicznych w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych;
  7. odsetek;
  8. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji;
  9. wpływów z prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysków. Całość przychodów oraz dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, pod warunkiem, że w chwili składania takiego oświadczenia Zarząd Fundacji ma przekonanie, że majątek spadkowy przewyższa długi spadkowe.
 5. Fundacja prowadzi dokumentację księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
 6. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

§6

 1. Fundacja nie może:
  1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób z którymi członkowie, fundatorzy, członkowie organów, oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
  2. rozporządzać majątkiem Fundacji w sposób sprzeczny ze Statutem.

§7

 1. Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji (zwany dalej Zarządem).
 2. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 (od jednej do trzech) osób, w tym Prezesa Zarządu.
 4. Do reprezentowania Fundacji, w tym składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Fundacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych przez Fundację upoważniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie.
 5. Kadencja Zarządu trwa aż do odwołania.
 6. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez nieograniczoną liczbę kadencji.
 7. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.
 8. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator. Z uwzględnieniem postanowień poprzedniego zdania Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
 9. Pierwszy Zarząd Fundacji będzie jednoosobowy. Na Prezesa Zarządu Fundator powołuje Piotra Lewandowskiego.
 10. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce innego członka Zarządu. W przypadku jednoosobowego Zarządu, rezygnacja składana jest na ręce Rady Fundacji;
  2. utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
  3. śmierci członka Zarządu;
  4. odwołania przez Radę Fundacji.
 11. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pracę na rzecz Fundacji na podstawie odrębnej umowy z Fundacją. Fundację do zawarcia umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim reprezentuje Rada Fundacji.
 12. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  2. wytyczanie i zatwierdzanie głównych kierunków działalności Fundacji;
  3. opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji;
  4. realizacja celów statutowych;
  5. sporządzanie planów działań Fundacji oraz budżetu;
  6. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
  7. inicjowanie działań w celu zmiany Statutu Fundacji przez Radę Fundacji.
  8. zatrudniania pracowników oraz nawiązywania współpracy z wolontariuszami. W zakresie odpłatnego zatrudniania pracowników, każdorazowo musi być to potwierdzone przez Radę Fundacji.
 13. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać roczne sprawozdanie z działalności Fundacji na ręce Rady Fundacji.
 14. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
 15. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu. O posiedzeniach Zarządu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 16. Posiedzenia zarządu służą również podejmowaniu uchwał. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów, decydującym głosem jest głos Prezesa Zarządu.
 17. Zarząd Fundacji odpowiada przed Radą Fundacji w zakresie realizacji celów statutowych.

§8

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolno-nadzorczym o uprawnieniach wynikających z postanowień Statutu.
 2. Rada Fundacji składa się z od 3 do 7 (od trzech do siedmiu) Członków.
 3. Członkowie Rady Fundacji są powoływani na czas nieoznaczony.
 4. Pierwszy skład Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. Z uwzględnieniem postanowień poprzedniego zdania Członka Rady Fundacji powołuje Rada Fundacji w drodze uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku, gdy liczba Członków Rady Fundacji spadnie poniżej 3, a Rada Fundacji nie powoła nowego Członka w terminie 3 tygodni od tego zdarzenia, Zarząd wzywa pisemnie Radę Fundacji do dokonania powołania minimalnej ilości Członków Rady Fundacji. W przypadku, gdy w terminie 3 tygodni od daty wezwania nie zostanie dokonane powołanie, Zarząd ma prawo samodzielnie powołać Członka Rady Fundacji. Wybór jest ważny, jeśli osoba wybrana zgodzi się na pełnienie funkcji.
 5. Pierwsza Rada Fundacji będzie trzyosobowa. Na Członków Rady Fundacji Fundator powołuje Roberta Dziubłowskiego, Katarzynę Bylińską oraz Maksymiliana Kołodzieja.
 6. Odwołania Członka Rady Fundacji mogą dokonać pozostali Członkowie Rady Fundacji jednomyślną decyzją.
 7. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
  1. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Fundacji;
  2. dokonywanie zmian w Statucie Fundacji;
  3. reprezentowanie Fundacji w umowach pomiędzy Fundacją a Członkiem Zarządu Fundacji;
  4. określanie długofalowych kierunków działalności Fundacji;
  5. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji;
  6. wspieranie Fundacji od strony promocyjnej;
  7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych;
  8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Fundacji oraz udzielanie członkom Zarządu Fundacji absolutorium z działania;
  9. wybór likwidatora.
 8. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz do roku.
 9. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. Członkowie Rady Fundacji mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Fundacji, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Fundacji lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

§9

 1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.
 2. Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia swoich celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd poprzez uchwałę. Uchwała w sprawie likwidacji, dla swej skuteczności prawnej, musi zostać zatwierdzona przez Radę Fundacji.
 4. Likwidację Fundacji prowadzi Rada Fundacji lub wyznaczona przez nią osoba.

§10

 1. Fundacja składa corocznie właściwemu organowi sprawozdanie ze swojej działalności.

§11

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Fundatora.